Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής Επιμελητηρίου Κοζάνης για ανακήρυξη υποψηφίων, υποβολή εντύπων εκπροσώπησης εταιρειών και τόπους διεξαγωγής των εκλογών

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κοζάνης, που συνήλθε στις 16 Νοεμβρίου 2017, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 του Π.Δ. 372/1992 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κοζάνης πρέπει να ανακηρυχτούν μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών, από την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και αφού εξέτασε λεπτομερώς τις αιτήσεις υποψηφιότητας, ανακήρυξε τους υποψηφίους με απόφαση της.

Η ανωτέρω απόφαση θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στο κτίριο του Επιμελητηρίου Κοζάνης στην Κοζάνη στις 16 Νοεμβρίου 2017 και επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης, ήτοι Πέμπτη 16, Παρασκευή 17 και Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι για τα νομικά πρόσωπα που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους που συντάσσει το Επιμελητήριο, πρέπει να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ Ν. 2081/1992 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005.Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην Εκλογική Επιτροπή επτά τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, προ της ορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών (παρ. 2 άρθρο 3 Π.Δ 372/1992 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ 52/2006).Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής εξουσιοδοτήσεων των εκπροσώπων νομικών προσώπων, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Τα σχετικά έντυπα χορηγούνται από την Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής.

Τέλος η Εκλογική Επιτροπή αποφάσισε όπως οι εκλογές διενεργηθούν στην Κοζάνη, στο κτίριο του Επιμελητηρίου (Ι.Φαρμάκη 2, Κοζάνη) στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2017. Στην Πτολ/δα, έδρα του Δήμου Εορδαίας, στο χώρο του εκεί παραρτήματος του Επιμελητηρίου(Γουμεράς 6,Πτολεμαϊδα) στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2017. Στην Σιάτιστα έδρα του Δήμου Βοΐου στις 11 Δεκεμβρίου 2017 και στα Σέρβια έδρα του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, στις 11 Δεκεμβρίου 2017.Οι χώροι διεξαγωγής των εκλογών σε Σέρβια και Σιάτιστα θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της επιτροπής.

 

Η Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής

Ελένη Διαμαντίδου

Στείλε μας την πρότασή σου!

Ανανέωση κειμένου captcha txt